nemáte naištalovaný flash player
ROMAN TOROK REAGUJE !

Reakcia trénera Slovenskej seniorskej hokejbalovej reprezentácie na časť odstavca 4 listu SHBÚ, týkajúceho sa štátnej športovej hokejbalovej reprezentácie

 

Vážení vedúci družstiev extraligových hokejbalových tímov, vážení hokejbaloví priaznivci

Čo sa týka  bodov spomínaných v liste body 1, 2 a 6 patria do kompetencie vyjadrenia disciplinárnej  komisie,  ktorej nie som členom, vyjadrenie k bodu 3 by mal zaujať  VV SHBÚ, ktorý sa zíde na najbližšom zasadnutí dňa 18.12.2010, takže po tomto termíne by mal VV SHBÚ poslať spoločné vyjadrenie k tomuto  bodu, vyjadrenie k bodu 5 resp. umožnenie k nahliadnutiu  dokumentov  sekretariátu SHBÚ zabezpečí generálny sekretár  a na časť bodu 4 odpovedal pán Jaroslav Melíšek. 

K časti bodu 4 ohľadom financovania a podpory štátnej športovej reprezentácie zo strany p. Strapeka by som chcel vyjadriť svoje stanovisko a povedať o faktoch ktoré sú mne známe.

Znenie odstavca 4 Žiadame o zverejnenie všetkých ekonomických aj ostatných vzťahov medzi SHbÚ a zástupcami resp. samotným klubom HBK Nitrianski Rytieri Nitra, alebo s jeho pridruženými organizáciami a osobami. Neinformovanie o spolupráci, ktorá je nad rámec bežných športovo-organizačných záležitostí, vytvára priestor na rôzne podozrenia a nadštandardný prístup zo strany SHbÚ pre spomínaný klub. Jedná sa najmä o financovanie a podporu štátnej športovej reprezentácie zo strany p. Strapeka a o financie určené na dobudovanie bočných stien na Ružinovskom štadióne, ktoré boli údajne poskytnuté prezidentovi SHbÚ p. Melíškovi.

Reakcia Romana Töröka, trénera Slovenskej seniorskej hokejbalovej reprezentácie Slovenska

Dovoľte mi, ako reprezentačnému trénerovi Slovenskej hokejbalovej reprezentácie vyjadriť sa k vyššie uvedeným skutočnostiam ohľadom tzv. financovania a podpore štátnej športovej reprezentácie zo strany p. Strapeka.

 

1. Plán prípravy slovenskej hokejbalovej reprezentácie na MS 2011 bol schválený na VV SHBÚ na jar roku 2010 vrátane konania sa všetkých  sústredení do termínu MS 2011. V tom čase družstvo Nitry ešte nefungovalo ani na extraligovej hokejbalovej mape Slovenska .

2. Prvé sústredenie reprezentácie sa konalo v dňoch 12 a 13.6.2010 v areáli RBK Ružinov v Bratislave na Pivoňkovej ulici.  Areál vrátane šatní a plochy na 2 dni  na základe spolupráce SHBÚ s Ružinovským športovým klubom bol poskytnutý bezplatne. Nikto po sústredení neupodozrieval klub RBK Ružinov, že by podporoval bezplatným prenájmom plochy a šatní štátnu športovú reprezentáciu. Ubytovanie hráčov hradila SHBÚ.

3.Druhé  jednodňové sústredenie reprezentácie sa konalo v dňa 15.9.2010010 znovu v areáli RBK Ružinov v Bratislave na Pivoňkovej ulici. Areál vrátane šatní a plochy na jeden deň  na základe spolupráce SHBÚ s Ružinovským športovým klubom bol poskytnutý bezplatne. Nikto po sústredení neupodozrieval klub RBK Ružinov, že by podporoval bezplatným prenájmom plochy a šatní štátnu športovú reprezentáciu.

4.Tretie sústredenie sa malo rovnako konať na ihrisku RBK Ružinov v Bratislave  v dňoch 31.10 a 1.11.2010. Vzhľadom nato, že malo dôjsť k zhoršeniu počasia a boky štadióna v Ružinove neboli zakryté, zvolilo sa náhradné riešenie uskutočnenia sústredenia na jedinom v tom čase zakrytom štadióne na Slovenku, kde by prípadný dážď nemohol prekaziť  konanie sústredenia. Už sa to raz v minulosti stalo, práve v tomto jesennom  termíne , keď  pred  4 rokmi poskytli nekrytý areál a ubytovanie bezplatne hokejbaloví priaznivci z Čadce. Bohužiaľ počas sústredenia začalo vtedy dokonca snežiť , pričom ani vtedy však nikto neprotestoval , že by bezplatné poskytnutie priestorov ihriska, šatní a ubytovania  od funkcionárov  Čadce malo viesť k nejakým podozreniam. Dokonca môžem vyhlásiť, že počas môjho pôsobenia pri štátnej športovej reprezentácii, sa iba raz platilo za prenájom hokejbalového ihriska a to družstvu Martina pri jednodňovom sústredení  na jar roku 2009, ináč vždy hokejbalové tímy nám poskytli ich priestory bezplatne a neboli žiadne podozrenia zo strany ostatných tímov.

Z dôvodu, aby nedošlo k zrušeniu sústredenia v dňoch 31.10 a 1.11.2010 sa nakoniec priklonilo k riešeniu uskutočnenia sústredenia v Nitre , pričom rovnako ako tomu bolo aj počas predchádzajúcich sústredení v dňoch 31.10.2010 a 1.11.2010 tento krát Nitriansky funkcionári poskytli plochu a šatne bezplatne, s tým že uhradili ešte hráčom obed a raňajky v hoteli. Ubytovanie v hoteli platila SHBÚ podľa platných  pravidiel  SHBÚ.

O žiadnej inej podpore a finančnej  pomoci  v rámci prípravy štátnej seniorskej hokejbalovej reprezentácie Slovenska na MS 2011 zo strany hociktorých osôb a funkcionárov hocijakých hokejbalových tímov neviem, pričom dokonca sám sa snažím získať sponzora štátnej hokejbalovej reprezentácie na MS 2011 z radov firiem vyrábajúcich športové oblečenie. Od pána Košťála generálneho sekretára SHBÚ som dostal zároveň informáciu, že SHBÚ v priebehu roka 2010 nedostala od pána Strapeka žiadne financie.

Dovoľte mi povedať ešte niektoré nižšie uvedené fakty na vysvetlenie .

Slovenská hokejbalová reprezentácia sa v rámci prípravy na MS 2011 zúčastní v dňoch 28. až 30.1.2011 turnaja 4 krajín v Plzni. Vzhľadom nato, že dotácie na štátnu športovú reprezentáciu prichádzajú najskôr v marci až v apríli kalendárneho roka, včera  som sa dohodol s ďalšími predstaviteľmi SHBÚ –generálnym sekretárom pánom Mgr. Košťálom a s pánom Mihálom ako vedúcim družstva hokejbalovej seniorskej reprezentácie , že účasť na tomto turnaji štátnej hokejbalovej reprezentácie (dopravu a ubytovanie ) budem predfinancovať z vlastných prostriedkov, keďže mi veľmi záleží aj na účasti na tomto turnaji v rámci prípravy na MS 2011 a dosiahnutí čo najlepšieho výsledku na MS 2011 s tým, že SHBÚ mi túto čiastku cca 1500 EUR vráti po obdržaní  finančných prostriedkov do konca apríla 2011. Rezerváciu ubytovania  z mojej strany , v Plzni si môžete overiť  u pani Hanzlíkovej na tel. čísle 00420378138601, ak by ste sa chceli presvedčiť o pravdivosti týchto skutočností. Predpokladám, že tento fakt by mal každého presvedčiť o tom, že funkcionári Nitry  a ani pán Strapek v súčasnosti nemajú žiadne väzby na štátnu športovú hokejbalovú seniorskú reprezentáciu Slovenska, lebo ak by tomu tak bolo, tak by nemusel tréner reprezentácie pred financovať náklady na účasť reprezentácie na medzinárodný turnaj 4 krajín do Plzne.

Zároveň by som chcel vysvetliť, že účasť hráčov z Nitry v širšom výbere SVK reprezentácie  je podmienená nasledovnými skutočnosťami. Polovička hráčov z Nitry vo výbere SVK reprezentácie pozostáva z hráčov, ktorí hrali v minulosti v iných extraligových kluboch a boli v minulosti súčasťou SVK reprezentácie. Druhá polovička nominovaných reprezentantov z Nitry  na 3. sústredenie  , ktoré sa konalo v Nitre pozostávala z hráčov, ktorí  ma upútali v jesenných zápasoch  extraligy, s tým že niektorí z nich sa dostali do výberu na 3. sústredenie aj z toho dôvodu, že niektorí iní nominovaní hráči z iných klubov sa nemohli z iných objektívnych príčin zúčastniť sústredenia a keďže sústredenie sa konalo v Nitre, využila sa možnosť bez navýšenia nákladov otestovať týchto hráčov . V žiadnom prípade nominácia týchto hráčov nebola uskutočnená na nejaké naliehanie funkcionárov z Nitry resp. pána Strapeka. Na margo tohto  môžem ešte povedať , že práve v minulom týždni som bol informovaný o obsahu listu, ktorý došiel na sekretariát SHBÚ z nemenovaného jedného klubu extraligových tímov, v ktorom ma zástupca tohto klubu informoval, aby som upriamil pozornosť na niektorých hráčov ich klubu z pohľadu ich  zaradenia do širšieho výberu štátnej hokejbalovej seniorskej reprezentácie.  Videl som týchto  a aj iných hráčov vo viacerých zápasov a o ich zaradení resp. nezaradení po dohovore s ostatnými trénermi SVK hokejbalovej reprezentácie rozhodneme na základe spoločného rozhodnutia, rozhodne nie však na základe nátlaku funkcionárov hociktorého klubu. Na tomto mieste sa môžeme len poďakovať za odporúčanie a aj prejavený záujem funkcionárov daného klubu o zvýšenie kvality seniorskej hokejbalovej reprezentácie Slovenska.

V rámci prípravy na MS v hokejbale 2011 v Bratislave a dosiahnutia čo najlepšieho výsledku zástupcovia SHBÚ na základe vypracovaného ročného  plánu prípravy trénerom SVK reprezentácie rozšírili realizačný tím o kondičného trénera reprezentácie a psychológa, pričom viacero hráčov po absolvovaní psychologických testov a vzdelávacieho procesu na poslednom sústredení samo oslovilo pána psychológa, že by chceli sami pokračovať v konzultáciách z dôvodu zlepšenia ich psychickej odolnosti v krízových situáciách. Je to veľmi dôležitý faktor, lebo je zistené, že 40 až 50% výkonu hráča najmä v kritických situáciách ovplyvňuje tzv. stav mysle. Zároveň realizačný tím od začiatku prípravy na MS 2011 začal komunikovať a informovať jednotlivých hráčov a realizačný tím ako jeden z mála zo všetkých športov, prostredníctvom emailov, čo spôsobilo otvorenosť a vzájomnú informovanosť všetkých členov ohľadom účasti resp. o výsledkoch fyzických testov absolvovaných jednotlivými hráčmi počas sústredení.  Výber hráčov či už do širšieho výberu resp. do zúženého širšieho výberu a nakoniec do definitívneho výberu, ktorý sa zúčastní MS v hokejbale  bol , je a bude uskutočnený len na základe kvalitatívnych ukazovateľov jednotlivých hráčov na základe svetového trendu, pričom jednotliví hráči musia spĺňať väčšinu z požiadaviek súčasného svetového hokejbalu, medzi ktoré patria hlavne rýchlosť, agresivita, využitie technických daností v pohybe, vytrvalosť, taktická vyspelosť , psychická odolnosť atď. Je samozrejmé, že nie je možné, aby reprezentant na požadovanej úrovni spĺňal všetky kritéria, ale určite nestačí ak vyniká len v niektorom z týchto kritérií.

Úhrada nákladov  na rozšírenie realizačného tímu o vyššie spomínané osoby je rovnako ako pri ostaných činnostiach plne v kompetencií  SHBÚ a platená z finančných prostriedkov určených Ministerstvom financií na štátnu seniorskú hokejbalovú reprezentáciu Slovenska.

Dúfam, že som Vás s vyššie uvedenými skutočnosťami presvedčil o korektnosti pri vedení štátnej hokejbalovej reprezentácie, s tým že na záver chcem povedať na svoju česť , že všetky vyššie mnou uvedené skutočnosti  o ktorých viem sú pravdivé a ak by niekto o tom chcel pochybovať a zaplatí test na detektore lži som pripravený  tento test podstúpiť. Vždy som si vážil hocijaký tím resp. jeho funkcionárov ak nejakým spôsobom sa snažili pomôcť Slovenskej hokejbalovej reprezentácii , či už to bolo formou bezplatného prenájmu ihriska,  šatní  resp. formou sponzorského daru  z rôznych tímov a od rôznych funkcionárov  Martina, Čadce, Zvolena, Ružinova, Skalice , Nitry, Doprastavu, Žiliny, Vrútok, Pruského, Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice  atď., pričom nerád by som zabudol na niekoho ďalšieho ale chcem tým zároveň aj povedať , že v žiadnom prípade  som sa nikdy nedal a ani sa nikdy nedám  vtiahnuť do ovplyvňovania funkcionármi  z hociktorého  hokejbalového družstva ohľadom výberu hráčov do štátnej športovej hokejbalovej reprezentácie a že výber hráčov do štátnej hokejbalovej reprezentácie som robil a vždy budem robiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia za účelom výberu najlepších hráčov a dosiahnutia čo najlepšieho výsledku.

 

S pozdravom

V Bratislave dňa 24.11.2010                                                                            Roman Török

                                                                              Tréner štátnej seniorskej hokejbalovej reprezentácie SVK


2011-10-26 12:40:11
TABUĽKA PO ZÁKLADNEJ ČASTI:

1.  P. Bystrica           26    21    0     1     4      99:51     64  
2.  Vrútky   26  18   1   3   4  100:55   59
3.  Skalica   26  17    1    2    6  109:69    55
4.  Kežmarok   26  15   3   1   7    92:61   52
5.  Jokerit   26   15   1    1    9    99:72    48
6.  LG Bratislava   26  15   1   1   9    99:66   48
7.  Svidník   26  12   2   1   11    89:93   41
8.  Martin   26    10   5   0  11    86:74   40
9.  Ružinov   26   9   1   3  13    69:83   32
10.  Pruské   26   7   2    4  13    68:84    29
11.  Nitra   26   9   0   1  16    74:91   28 
12.  Diaková   26   6    3    1  14    57:86   25  
13.   Třinec   26   5    0    2   19    45:114    17 
14.  Jamaica   26   2   1   0  23   59:116    8

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ZÁPASOV:

Kolo   Domáci                          Hostia                   Skóre 
  1. LG ABhokej Bratislava Hokejmarket Skalica     5:2
  2. Kometa Vrútky LG ABhokej Bratislava     8:2
  3. LG ABhokej Bratislava ŠK 98 Pruské      2:1
  4. HBK Diaková  LG ABhokej Bratislava     1:5
  5. Jokerit Petržalka LG ABhokej Bratislava      3:5
  6.  LG ABhokej Bratislava Považská Bystrica     1:6
  7. LG ABhokej Bratislava MŠK Kežmarok     1:2
  8. LG ABhokej Bratislava  HBC Košice     9:3
  9. LG ABhokej Bratislava Nitrianski Rytieri      9:3
 10. Enviform Třinec  LG ABhokej Bratislava      4:6
 11. Lion Svidník LG ABhokej Bratislava     3:6
 12. ŠKB Martin LG ABhokej Bratislava     1:2
 13. ŠHBK Ružinov  LG ABhokej Bratislava  4:5 pp  
 14. Hokejmarket Skalica  LG ABhokej Bratislava      4:0
 15. LG ABhokej Bratislava  Kometa Vrútky      1:3
 16. ŠK 98 Pruské LG ABhokej Bratislava     0:7
 17. LG ABhokej Bratislava  HBK Diaková      3:0
 18. LG ABhokej Bratislava  Jokerit Petržalka      1:4
 19. Považská Bystrica  LG ABhokej Bratislava     2:1
 20. MŠK Kežmarok LG ABhokej Bratislava     3:2
 21. HBC Košice  LG ABhokej Bratislava      2:4
 22. Nitrianski Rytieri  LG ABhokej Bratislava     0:5
 23. LG ABhokej Bratislava  Enviform Třinec      2:3
 24. LG ABhokej Bratislava Lion Svidník      6:0
 25. LG ABhokej Bratislava ŠKB Martin   2:3 pp
 26. LG ABhokej Bratislava ŠHBK Ružinov     7:1
                                                                                                                                           


                       


  Bud slobodný v našom Slovensku !

 
© 2006-2010 Všetky práva vyhradené. LG TPS BRATISLAVA
Web design & code: PEGOS DESIGN