nemáte naištalovaný flash player
DNES VŠETKY KLUBY OKREM NITRY ADRESOVALI ODVORENÝ LIST NA SHBU !

                                                                                           

     JEDENÁSŤ KLUBOV SLOVENSKEJ HOKEJBALOVEJ EXTRALIGY ŤAHÁ ZA JEDEN POVRAZ !

                                                                                        

            Slovenská hokejbalová únia

                                                                                              Junácka 6

                                                                                              832 80  Bratislava

 

                                                                                             

                                                                                              23.11.2010

 

 

Vážení predstavitelia Slovenskej hokejbalovej únie,

 

po uplynutí viac ako polovice základnej časti Slovenskej hokejbalovej extraligy v sezóne 2010/11, sa v súťaži aj naďalej naplno prejavujú, či už chronické nedostatky pretrvávajúce z predchádzajúcich ročníkov, ale aj závažné momenty, ktoré nemajú v doterajšej histórii precedens. Dolupodpísaní vedúci/zástupcovia extraligových klubov sú týmto stavom vážne znepokojení a žiadajú kompetentných o urýchlenú nápravu resp. podanie vysvetlení:

 

1.      Žiadame o posúdenie trestov ukladaných Disciplinárnou komisiou. Tá svojimi rozhodnutiami dáva do výrazného nepomeru verbálne napádanie rozhodcov, v porovnaní s fyzickými konfliktami medzi hráčmi. Trestanie hráčov za slovné útoky smerom k rozhodcom je výrazne prísnejšie, ako pri fyzických útokoch medzi hráčmi navzájom. Česť extraligových rozhodcov má z pohľadu Disciplinárnej komisie väčšiu vážnosť, ako zdravie ostatných činovníkov. Rovnako žiadame posúdiť aj výšku finančných sankcií. Je nemysliteľné, aby okrem zastavenia činnosti, boli hráčom amatérskeho športu bežne ukladané pokuty a poplatky v rozsahu od 50,- € až do 100,- €.   

2.      Žiadame o posúdenie fungovania Disciplinárnej komisie (ďalej len „DK“). DK si vyžaduje za každé prerokovanie priestupku poplatok vo výške 17,- €. Ten nie je, podľa nášho názoru, adekvátny ku kvalite práce DK. Zo zverejnených informácii nie je možné posúdiť akým spôsobom vykonáva svoj mandát. Rovnako nie sú dostupné ani informácie o termínoch jej zasadania a to ani pre hráčov, ktorých prípady sú riešené!!! Tým sa uberá potrestaným možnosť obhájiť sa ešte pred uložením trestu. Štandardným riešením nie je ani postavenie predsedu DK v osobe p. Kollára, ktorý je aj zároveň aktívnym rozhodcom v súťaži.

3.      Žiadame o podanie vysvetlenia, na základe akých rozhodnutí bol do extraligovej súťaže seniorov pre sezónu 2010/11 dodatočne prijatý tím HBK Nitrianski Rytieri Nitra. Do dnešného dňa nebol tento proces objasnený, ani podložený príslušnými rozhodnutiami, akým spôsobom a za akých podmienok sa spomínaní tím stal riadnym účastníkom extraligy seniorov. Doposiaľ jediné stanovisko bolo prezentované prezidentom J. Melíškom na stretnutí zástupcov klubov. Jeho zdôvodnenie o osobnej iniciatíve spolu s hlasovaním Výkonného výboru (ďalej ako „VV“), však nemá oporu v pravidlách. Zo Súťažného poriadku SHbÚ v časti II. Organizácia súťaží článok 1. - Riadenie súťaží vyplýva toto: „Súťaže organizuje a riadi ŠTK SHbÚ, regionálne výkonné výbory a ich športovo technické orgány a kluby. Športovo technickými orgánmi sa rozumie napr. komisia disciplinárna, mládeže, rozhodcov a pod. Tieto riadiace orgány zo svojej pôsobnosti rozhodujú o štruktúre a hracom systéme súťaže, ktorú riadia. Riadiaci orgán súťaže vydáva najmenej 3 týždne pred zahájením súťaže rozpis,  propozície dlhodobej súťaže alebo propozície krátkodobej súťaže, vrátane termínov stretnutí. Riadiaci orgán súťaže je zodpovedný za riadny priebeh súťaže a schvaľuje výsledky súťaže.“ Toto pravidlo nebolo dodržané, keď o vstupe tímu Nitry rozhodol VV, hoci na to nemal oprávnenie.

4.      Žiadame o zverejnenie všetkých ekonomických aj ostatných vzťahov medzi SHbÚ a zástupcami resp. samotným klubom HBK Nitrianski Rytieri Nitra, alebo s jeho pridruženými organizáciami a osobami. Neinformovanie o  spolupráci, ktorá je nad rámec bežných športovo-organizačných záležitostí, vytvára priestor na rôzne podozrenia a nadštandardný prístup zo strany SHbÚ pre spomínaný klub. Jedná sa najmä o financovanie a podporu štátnej športovej reprezentácie zo strany p. Strapeka a o financie určené na dobudovanie bočných stien na Ružinovskom štadióne, ktoré boli údajne poskytnuté prezidentovi SHbÚ p. Melíškovi.

5.      Žiadame  o poskytnutie údajov o finančných tokoch súvisiacich so Slovenskou hokejbalovou extraligou (ďalej len  „SHbE“), t. j. s akými financiami SHbE disponuje. Jedná sa o všetky zdroje financovania: dotácie zo štátneho rozpočtu, štartovný poplatok družstiev, poplatky za registráciu hráčov, poplatky za prestupy hráčov a najmä, o finančné čiastky plynúce z pokút uložených DK a podobne. Zároveň žiadame o záverečné vyúčtovanie SHbE za minulý rok, ako aj o vyúčtovanie prebiehajúcej sezóny.

6.      Žiadame o bezodkladné vyšetrenie udalostí, ktoré sa udiali počas zápasu LG TPS Bratislava – HBK Nitrianski Rytieri Nitra a o exemplárne potrestanie vinníkov, aby k podobným incidentom na extraligových ihriskách už nedochádzalo.

 

Žiadame vás o promptnú odpoveď a realizáciu nápravy, nakoľko je vážnym spôsobom ohrozená regulárnosť celej súťaže, ako aj vážnosť a dôveryhodnosť jej organizátora.

 

LG TPS Bratislava, p. Peter Číha

ŠKB Izoglobal Kappa Martin, p. Peter Jurošek

HBC Žirafa Žilina, p. Karol Čepec

Profis Sharks Bratislava, p. Vladimír Palinkáš

Reebok Ružinov Bratislava, p. Jakub Cvik

ŠK 98 Pruské, p. Ondrej Buday    

HbK 87 Skalica, p. Pavol Bolebruch

Double Team Žirafa P. Bystrica, p. Martin Melicherčík

SPORT TREND Žiar n. Hronom, p. Rastislav Uhrovič (mimo časti bodu 5. – záverečné vyúčtovanie SHbE za minulý rok, nakoľko náš klub nehral v sezóne 2009/2010 Extraligu )

MHbO Liptovský Mikuláš, p. Róbert Heumann

HBK Kometa Vrútky, p. Miroslav Daubner

 

                                                                                             2011-10-26 12:40:00
TABUĽKA PO ZÁKLADNEJ ČASTI:

1.  P. Bystrica           26    21    0     1     4      99:51     64  
2.  Vrútky   26  18   1   3   4  100:55   59
3.  Skalica   26  17    1    2    6  109:69    55
4.  Kežmarok   26  15   3   1   7    92:61   52
5.  Jokerit   26   15   1    1    9    99:72    48
6.  LG Bratislava   26  15   1   1   9    99:66   48
7.  Svidník   26  12   2   1   11    89:93   41
8.  Martin   26    10   5   0  11    86:74   40
9.  Ružinov   26   9   1   3  13    69:83   32
10.  Pruské   26   7   2    4  13    68:84    29
11.  Nitra   26   9   0   1  16    74:91   28 
12.  Diaková   26   6    3    1  14    57:86   25  
13.   Třinec   26   5    0    2   19    45:114    17 
14.  Jamaica   26   2   1   0  23   59:116    8

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ZÁPASOV:

Kolo   Domáci                          Hostia                   Skóre 
  1. LG ABhokej Bratislava Hokejmarket Skalica     5:2
  2. Kometa Vrútky LG ABhokej Bratislava     8:2
  3. LG ABhokej Bratislava ŠK 98 Pruské      2:1
  4. HBK Diaková  LG ABhokej Bratislava     1:5
  5. Jokerit Petržalka LG ABhokej Bratislava      3:5
  6.  LG ABhokej Bratislava Považská Bystrica     1:6
  7. LG ABhokej Bratislava MŠK Kežmarok     1:2
  8. LG ABhokej Bratislava  HBC Košice     9:3
  9. LG ABhokej Bratislava Nitrianski Rytieri      9:3
 10. Enviform Třinec  LG ABhokej Bratislava      4:6
 11. Lion Svidník LG ABhokej Bratislava     3:6
 12. ŠKB Martin LG ABhokej Bratislava     1:2
 13. ŠHBK Ružinov  LG ABhokej Bratislava  4:5 pp  
 14. Hokejmarket Skalica  LG ABhokej Bratislava      4:0
 15. LG ABhokej Bratislava  Kometa Vrútky      1:3
 16. ŠK 98 Pruské LG ABhokej Bratislava     0:7
 17. LG ABhokej Bratislava  HBK Diaková      3:0
 18. LG ABhokej Bratislava  Jokerit Petržalka      1:4
 19. Považská Bystrica  LG ABhokej Bratislava     2:1
 20. MŠK Kežmarok LG ABhokej Bratislava     3:2
 21. HBC Košice  LG ABhokej Bratislava      2:4
 22. Nitrianski Rytieri  LG ABhokej Bratislava     0:5
 23. LG ABhokej Bratislava  Enviform Třinec      2:3
 24. LG ABhokej Bratislava Lion Svidník      6:0
 25. LG ABhokej Bratislava ŠKB Martin   2:3 pp
 26. LG ABhokej Bratislava ŠHBK Ružinov     7:1
                                                                                                                                           


                       


  Bud slobodný v našom Slovensku !

 
© 2006-2010 Všetky práva vyhradené. LG TPS BRATISLAVA
Web design & code: PEGOS DESIGN